Portal dwutygodnika
Strona główna Poza koleją Z prac Rady Nadzorczej PKP S.A.

Poza koleją

Z prac Rady Nadzorczej PKP S.A.

Z prac Rady Nadzorczej PKP S.A.

 

Rada Nadzorcza PKP S.A. wykonując swoje zadania wynikające ze sprawowania stałego nadzoru nad działalnością PKP S.A.,w ramach kwietniowego posiedzenia spotkała się w dniach 30 kwietnia (wideokonferencja) i 7 maja (w siedzibie spółki).

Zmiany personalne, które w kwietniu br. nastąpiły w składzie Rady Nadzorczej PKP S.A., zaowocowały dwoma nowymi członkami Rady,będącymi przedstawicielami, a na co dzień pracownikami Ministerstwa Aktywów Państwowych (MAP).

Usłyszeliśmy, że organem sprawującym nadzór właścicielski nad PKP S.A. jest MAP i to ono ma wyłączne kompetencje powoływania i odwoływania członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKP S.A. W nowych relacjach pomiędzy MAP a Ministerstwem Infrastruktury, to drugie pełni rolę regulatora (wydającego akty prawne dla kolejnictwa m.in. rozporządzenia) rynku kolejowego.

W trakcie zebrania Rady odbyło się spotkanie z Zarządem PKP TELKOL (do końca roku 2017 pod nazwą PKP Utrzymanie). Spółka powstała w kwietniu 2014 r. w wyniku wydzielenia z TK Telekom spółka z o.o. zorganizowanej części przedsiębiorstwa, zajmującej się utrzymaniem w sprawności urządzeń telekomunikacyjnych, służących do bezpiecznego prowadzenia ruchu pociągów. Na przełomie lat 2017/2018 spółka połączyła się z PKP Budownictwo sp. z o.o. przejmując jej udziały. Spółka jest kluczowym podmiotem głównie dla PKP Polskie Linie Kolejowe, realizując na jej rzecz zadania wynikające z utrzymania radiołączności niezbędnej do prowadzenia ruchu pociągów oraz systemu dynamicznej informacji pasażerskiej (SDIP).

Powodem spotkania była trudna sytuacja finansowa tej spółki trwająca od kilku miesięcy. Wymusiła ona na PKP S.A. (100 % udziałówPKP TELKOL) podjęcie działań zaradczych, polegających m.in. na przyjęciu wstępnegoplanu restrukturyzacji PKP TELKOL, który poprzedza przygotowywany plan (już nie wstępny) obejmujący perspektywę wyjścia z kryzysu w okresie najbliższych 5 lat.

Spółka ma przede wszystkim wyjść z nierentownych kontraktów i koncentrować się na mniejszych robotach, w tym umowach utrzymaniowych. Ważne jest wzmocnienie nadzoru nad realizacją kontraktów (zmiany personalne i zwiększenie kompetencji), poprawa jakości zarządzania oraz dynamika w zakresie pozyskiwania rentownych zleceń, z wykorzystaniem potencjału i kompetencji spółki.

Ze względu nawdrożenie oszczędności (wynikają z ww. planu) Zarząd spółki wypowiedział Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy (ZUZP), zmuszając tym samym związki zawodowe do podjęcia rokowań nad nowym ZUZP, który ma wprowadzić mniej korzystne zapisy niż te dotychczas obowiązującelecz i tak korzystniejsze niż te wynikające z kodeksu pracy.

Trwające od połowy marca br. ograniczenia spowodowane epidemią Covid-19 i ich skutki, negatywnie wpłynęły na sytuację finansową spółek kolejowych. Drastyczne ograniczenie przewozów pasażerskich odczuły spółki przewozowe, szczególnie PKP Intercity.

Zarząd PKP S.A. poinformował Radę Nadzorczą o działaniach oszczędnościowych podjętych w spółkach Grupy PKP.

W spółce SKM w Trójmieście, PKP Intercity i PKP CARGO podpisano porozumienia (obowiązują przez 3 miesiące) ze związkami zawodowymi o skróceniu czasu pracy od 10% do 20%,czego konsekwencją będzie zmniejszenie wynagrodzeń dla pracowników.

W PKP S.A.za I kwartał nie została wypłacona premia uznaniowa. Spółki te podjęły starania o otrzymanie pomocy finansowej w ramach rządowej Tarczy Antykryzysowej 3.0. Podjęto również ustalenia z PKP Polskie Linie Kolejowe polegające na odstąpienia od pobierania niektórych opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej, wynikający z umów z przewoźnikami.

Przewoźnicy kolejowi otrzymają również w całości prognozowany zwrot, za stosowanie ustawowych ulg przejazdowych, a PKP Intercity dotację do pociągów międzywojewódzkich i międzynarodowych, na podstawie umowy z Ministerstwem Infrastruktury.

Rada Nadzorcza przeanalizowała wyniki finansowe PKP S.A. za pierwszy kwartał, które nie odbiegały znacząco od planów, gdyż wpływ epidemii w tym okresie był jeszcze niewielki (będzie on widoczny w następnych okresach).

Istotnym zadaniem dla Zarządu jest opracowanie w obecnie panującej sytuacji planu rzeczowo-finansowego na rok bieżący. Z przedstawionych prognoz wynikam.in.: zmniejszenie przychodów z najmów powierzchni w nieruchomościach PKP S.A., zmniejszenie przychodów z powierzchni reklamowych i mniejsze przychody z opłaty za korzystanie z powierzchni dworcowej oraz nieplanowane koszty ochrony przed zagrożeniem epidemicznym.

Trudna sytuacja najemców spowodowała dla PKP S.A. m.in. odroczenie płatności z tytułu komercyjnego najmu wobec podmiotów spoza Grupy PKP (przychody z najmu powierzchni komercyjnych na dworcach kolejowych) oraz wpływów z tytułu należności mieszkaniowych. Są to ewidentne straty dla PKP S.A., które wymuszają znalezienie sposobu na ich ograniczenie. Wymusza to również oszczędności w prowadzeniu działalności operacyjnej spółki.

Zarząd przedstawił comiesięczną informację na temat stanu realizacji inwestycji dworcowych. Program Inwestycji Dworcowych (PID) prowadzony przez PKP S.A. jest jednym z priorytetów Zarządu oraz Ministerstwa Infrastruktury. Program obejmuje ponad 150 dworców, na których prowadzone są roboty budowlane albo postępowania przetargowe, z tego ok. 50 inwestycji jest w fazie projektowania.

Dotychczas zmodernizowano 15 dworców kolejowych. Ostatni, na którym zakończono prace to dworzec w miejscowości Czeremcha (styczeń 2020). PID przewiduje m.in. modernizację dworców kolejowych, w ciągu wielu linii kolejowych. Planowane modernizacje dworców często będą dopełnieniem kompleksowej modernizacji linii kolejowych, realizowanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. W większości z tych lokalizacji zakończenie modernizacji planowane jest w 2021 i 2022 r.

Nowością w prowadzeniu stałego monitorowaniaprzebiegu realizacji modernizacji jest cotygodniowy status realizacji 33 projektówo największym zaawansowaniu prac, w związku z wprowadzonym w Polsce stanem epidemii.

Został on pozytywnieoceniony przez Radę, jako dodatkowe narządzie do nadzoru nad przebiegiem trwających modernizacji.

Pomimo zgłaszanych przez wykonawców robót problemów spowodowanych Covid-19 (niższe zatrudnienie, opóźnione dostaw materiałów, brak odbiorów) w zdecydowanej większości inwestycje są realizowane zgodnie z przyjętymi harmonogramami, co pozwala sądzić, że zostaną one oddane terminowo do użytku.

Rada Nadzorcza zajmowała się również raportem w zakresie wykorzystania pomocy publicznej, przekazanej PKP S.A., uchwałami przyjętymi przez Zarząd spółki w okresie ostatnich czterech tygodni oraz wniosła zmiany w organizacji Komitetów Rady Nadzorczej (audytu, nieruchomości i strategii).

Henryk Sikora

(autor jest przedstawicielem pracowników PKP S.A. i spółek zależnych w Radzie Nadzorczej PKP S.A.)

Kategoria:
Rada11