Portal dwutygodnika
Strona główna Archiwum Podzespół ds. bezpieczeństwa w ramach prac Zespołu Trójstronnego ds. Kolejnictwa

Archiwum

Podzespół ds. bezpieczeństwa w ramach prac Zespołu Trójstronnego ds. Kolejnictwa

W dniu 25 kwietnia br. w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury odbyło się spotkanie podzespołu ds. bezpieczeństwa w ramach prac Zespołu Trójstronnego ds. Kolejnictwa. Krajową Sekcję Kolejarzy NSZZ „Solidarność” reprezentował Zdzisław Jasiński, członek Prezydium Rady.

Omówiono następujące tematy oraz stan zaawansowania prac legislacyjnych zmian do przepisów i rozporządzeń związanych z bezpieczeństwem m.in.:

 1. Czas pracy maszynistów – projekt ustawy.
 2. Sprawa ośrodków szkolenia i egzaminowania maszynistów oraz nadzoru nad komisjami przez UTK.
 3. Zmiany w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w zakresie powiadamiania za pomocą radiotelefonu maszynisty przez dyżurnego ruchu o wjeździe na tor główny niebędący przedłużeniem toru szlakowego. Po przeprowadzeniu analiz i wysłuchaniu stron minister podjął decyzję, aby nie dokonywać proponowanej zmiany i pozostawić to zagadnienie bez zmian (podstawa wskazania semafora). Podpisanie rozporządzenia odbędzie się w najbliższym terminie.
 1. Projekt zmiany w rozporządzeniu dotyczący podawania sygnału Rp1 Baczność na przejazdach kolejowych; zniesienie obligatoryjnego podawania sygnału Rp1 Baczność na wszystkich przejazdach kolejowych, propozycje ograniczenia podawania sygnału do przejazdów kat. D lub ograniczenie w porze nocnej w godz. 23.00 – 05.00. Projekt przesłany do konsultacji;
 2. Zmiana w rozporządzeniu w sprawie wydawania świadectw maszynisty. Wydłużono czas dla pracodawców, którzy z różnych przyczyn nie wydali wszystkim pracownikom świadectw maszynisty (długotrwała choroba itp.). Dzięki tej zmianie wydano ok. 200 świadectw maszynisty.
 3. Projekt zmian do rozporządzenia w sprawie dopuszczenia do eksploatacji budowli (nawierzchni bezpodsypkowych) i pojazdów historycznych; etap uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych. Zmiana ma na celu liberalizację przepisów dotyczących m.in. uruchomiania pociągów historycznych.
 4. Propozycja zmiany przepisów dotyczących usytuowania drzew i krzewów wzdłuż linii kolejowej; dotychczas 15 metrów od zewnętrznego toku szynowego; propozycja zmiany na zewnątrz pasa przeciwpożarowego.
 5. Przeniesienie kompetencji powoływania i odwoływania Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych z Ministerstwa Infrastruktury do Ministerstwa Sprawiedliwości lub Ministerstwa Spraw Wewnętrznych spowodowane wyrokiem Trybunału UE.
 6. IV Pakiet Kolejowy – konieczność „uniezależnienia” spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. od Holdingu PKP w zakresie przyznawania tras kolejowych przewoźnikom – wyrok Trybunału UE. Rozpoczęcie konsultacji.
 7. Zmiana do rozporządzenia w sprawie ujęcia stanowiska zwrotniczy do zawodów kolejowych związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego. Obietnica wniesienia zmiany jeszcze w tej kadencji sejmu. Realizacja jesień tego roku.
 8. Rozmowy w UE w sprawie przedłużenia do 2036 roku używania zestawów kołowych taboru kolejowego z przekroczonym, określonymi przepisami UE, poziomem hałasu.

 

W dyskusji udział wzięli przedstawiciele związków zawodowych, spółek kolejowych i stowarzyszeń. Przedstawiciel KSK NSZZ „Solidarność”, Zdzisław Jasiński, w swoim wystąpieniu wyjaśnił konieczność interwencji KSK NSZZ „Solidarność” u Premiera RP w sprawie braku zaproszenia i informacji odnośnie prowadzonych konsultacji społecznych w sprawach zmian w przepisach kolejowych.

Stwierdził, że mimo monitów w ministerstwie, nadal pomijano największy, reprezentujący wszystkie grupy zawodowe, związek zawodowy. Zaoferował rzeczową i merytoryczną pracę w trybie konsultacji społecznych i opiniowania proponowanych zmian w przepisach.

Podziękował za uznanie racji KSK NSZZ „Solidarność” i odstąpienie od wprowadzenia zmiany w temacie powiadamiania maszynisty przez dyżurnego ruchu przez radiotelefon o wjeździe na tor główny niebędący przedłużeniem toru szlakowego.

Zwrócił uwagę na konieczność pilnego wprowadzenia zmian dotyczących uznania stanowiska zwrotniczego jako zawód kolejowy. Motywował to koniecznością obowiązującego systemu szkolenia i konieczności szkolenia pracowników na stanowisko np. dyżurny ruchu tylko ze stanowisk kolejowych. Brak odpowiednich kandydatów na rynku pracy i ogromna ilość pracowników posiadających uprawnienia emerytalne powodują konieczność rekrutacji i szkolenia wewnętrznego ze stanowisk związanych z prowadzeniem ruchu. Ta decyzja w znaczny sposób ułatwi to zadanie i jest naturalną ścieżką awansu zawodowego.

W sprawie zmian idących w kierunku ograniczenia podawania sygnału Rp1 Baczność zwrócił uwagę, aby konieczność ograniczenia dyskomfortu spowodowanego hałasem dla osób zamieszkałych w pobliżu przejazdów kolejowych nie wpłynęła na pogorszenie stanu bezpieczeństwa.

Podziękował również za zajęcie się problematyką pojazdów i urządzeń historycznych w celu umożliwienia ich eksploatacji. Mimo, że jest w tym temacie bardzo wiele do zrobienia, pierwsze kroki zostały już poczynione dla pielęgnowania pięknej historii polskiego kolejnictwa.

Opracował: Zdzisław Jasiński

Kategoria:
zespół01