Portal dwutygodnika
[wpseo_breadcrumb]

Felietony

Platforma – Felieton Mirosława Lisowskiego

Samorząd terytorialny jest podstawą demokracji i istotnym elementem współczesnych systemów politycznych. Angażuje obywateli w procesy decyzyjne, co promuje poczucie własności i odpowiedzialności w procesie politycznym.

Samorząd jest niezbędny do zapewnienia reprezentacji interesów społeczności i zaspokojenia jej potrzeb. Przykłady samorządu w różnych systemach politycznych obejmują demokrację bezpośrednią w Szwajcarii, gdzie obywatele głosują bezpośrednio w sprawie decyzji politycznych, oraz budżet partycypacyjny w Brazylii, gdzie obywatele decydują o przeznaczeniu środków publicznych.

Samorząd zachęca obywateli do angażowania się w proces polityczny i buduje poczucie wspólnoty, które jest niezbędne w promowaniu wartości demokratycznych.

Kompromis jest istotnym elementem polityki społecznej. Polega na współpracy stron w celu osiągnięcia wzajemnie korzystnego porozumienia. Ułatwia on podejmowanie decyzji i rozwiązywanie konfliktów, ponieważ pozwala na uwzględnienie wielu perspektyw i interesów.

Do pomyślnych kompromisów w historii polityki zalicza się ustawę o prawach obywatelskich z 1964 r., która zakazała dyskryminacji ze względu na rasę, kolor skóry, religię, płeć lub pochodzenie narodowe oraz Porozumienie Wielkopiątkowe z 1998 r., które zakończyło konflikt w Irlandii Północnej.

Kompromis ma kluczowe znaczenie w polityce społecznościowej, ponieważ promuje inkluzywność, zmniejsza polaryzację i wzmacnia poczucie zaufania społeczności.

Wdrażanie racjonalnych programów rozwoju społeczności jest kluczowe dla osiągnięcia zrównoważonego i sprawiedliwego rozwoju. Racjonalność polega na podejmowaniu decyzji i planowaniu w oparciu o dowody, co zapewnia skuteczność i efektywność programów. Wyzwania związane z wdrażaniem racjonalnych programów w społecznościach obejmują ograniczone zasoby, ingerencję polityczną i opór przed zmianami.

Do skutecznych racjonalnych programów rozwoju społeczności zalicza się Plan Zielonej Infrastruktury Nowego Jorku, którego celem jest ograniczenie spływu wód burzowych i poprawa jakości wody oraz Fiński Eksperyment Dochodu Podstawowego, który zapewnia obywatelom dochód podstawowy w celu ograniczenia ubóstwa i nierówności.

Racjonalne programy są niezbędne w promowaniu zrównoważonego i sprawiedliwego rozwoju, który ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia rozwoju społeczności.

Można zapytać, do czego autor zmierza tym dość długim wstępem? Do pytania: czy warto zawierać kompromisy? Czy samorząd terytorialny może być miejscem zawarcia porozumienia i współrządzenia partii rządzącej z opozycją?

Kompromis, to porozumienie między dwiema lub więcej stronami, mające na celu rozwiązanie sporu w drodze ustępstw. W polityce kompromis jest często stosowany w celu rozwiązania różnic między przeciwstawnymi stronami i osiągnięcia wspólnego celu. Może on być korzystny, ponieważ może prowadzić do bardziej stabilnego i pokojowego społeczeństwa.

Jednak kompromisy mają też wady. Przykładowo zbyt duże ustępstwa mogą osłabić pozycję partii i spowodować utratę poparcia jej bazy. Dodatkowo niektóre kompromisy mogą zostać odebrane jako zdrada zasad, co może zaszkodzić reputacji i wiarygodności strony.

Historyczne przykłady udanych i nieudanych kompromisów w polityce mogą dostarczyć wglądu w zalety i wady zawierania kompromisów. Na przykład Wielki Kompromis z 1787 r., w wyniku którego w Stanach Zjednoczonych utworzono dwuizbową legislatywę, był udanym kompromisem, który pomógł rozwiązać poważny spór dotyczący reprezentacji w Kongresie. Z drugiej strony układ monachijski z 1938 r., który pozwolił Niemcom na aneksję części Czechosłowacji, jest powszechnie uważany za nieudany kompromis, który ostatecznie doprowadził do wybuchu II wojny światowej.

Samorząd terytorialny odgrywa kluczową rolę w zawieraniu porozumień między partią rządzącą a opozycją. Samorządy lokalne są odpowiedzialne za świadczenie podstawowych usług swoim społecznościom i często mają bliższe relacje ze swoimi wyborcami niż rządy krajowe. Bliskość ta może ułatwiać samorządom identyfikowanie i zaspokajanie potrzeb swoich społeczności, ale może też utrudniać osiągnięcie porozumienia pomiędzy partią rządzącą a opozycją.

Aby osiągnąć porozumienie na poziomie lokalnym, ważne jest zrozumienie struktury i funkcji samorządu terytorialnego. Samorządy lokalne mają radę gminy, czy powiatu, a także zarządy składające się z wybieranych urzędników, którzy są odpowiedzialni za podejmowanie decyzji w imieniu swoich wyborców. Urzędnicy ci mogą pochodzić z różnych partii politycznych, co może utrudniać osiągnięcie konsensusu w ważnych kwestiach.

Ale rolą tychże wybrańców społeczności jest znalezienie platformy porozumienia. Choćby po to, by odpowiedzieć: tak, partia rządząca w kraju może współrządzić z opozycją w gminie, powiecie, czy województwie.

miroslaw.lisowski@wolnadroga.pl

https://www.youtube.com/@M.S.Lisowski-Zmigrod

 

 

Kategoria:
Mirosław Lisowski