Portal dwutygodnika
[wpseo_breadcrumb]

Felietony

Oko – Felieton Mirosława Lisowskiego

Polska tożsamość i głoszone wartości są głęboko zakorzenione w takich pojęciach, jak patriotyzm, wspólnota, niepodległość i szacunek historyczny. Chociaż patriotyzm, zaangażowanie społeczne i szacunek historyczny są często postrzegane jako pozytywne siły jednoczące naród, istnieją również kontrargumenty, szczególnie podnoszone przez lewicowo-liberalne środowiska, które sugerują potencjalne wady, takie jak nacjonalizm, lekceważenie praw jednostki i utrudnianie postępu.

Badając zarówno perspektywę argumentacyjną, jak i kontrargumentacyjną, możemy uzyskać wszechstronne zrozumienie złożoności otaczającej polską tożsamość i wartości.

Patriotyzm wzmacnia tożsamość narodową, budując poczucie jedności wśród obywateli. Kiedy jednostki odczuwają głęboką miłość i oddanie swojemu krajowi, jest bardziej prawdopodobne, że zjednoczą się dla większego dobra.

To wspólne poczucie dumy z osiągnięć narodu może służyć jako potężna motywacja dla obywateli do pracy na rzecz wspólnych celów, niezależnie od tego, czy będzie to rozwój gospodarczy, postęp społeczny czy ochrona kultury.

Patriotyzm nie tylko wpaja poczucie przynależności i lojalności, ale także zachęca do aktywnego udziału w kształtowaniu przyszłości narodu.

Wedle innych nadmierny patriotyzm może jednak prowadzić do nacjonalizmu, który stanowi zagrożenie dla inkluzywnego charakteru społeczeństwa. Nacjonalizm, charakteryzujący się skrajną formą patriotyzmu, może rodzić nietolerancję wobec innych kultur i ideologii.

Ten eksluzywistyczny sposób myślenia może skutkować dyskryminacją grup mniejszościowych i utrudniać wysiłki na rzecz międzynarodowej współpracy i zrozumienia. Aby utrzymać harmonijne i zróżnicowane społeczeństwo, konieczne jest znalezienie równowagi między zdrowym patriotyzmem a negatywnymi konsekwencjami nacjonalizmu.

Takimi „argumentami” próbują zdyskredytować ten dowód wspólnoty środowiska, które dzisiaj na sztandarach niosą idee wspólnej Europy. Bez narodów i granic.

Zaangażowanie społeczności odgrywa kluczową rolę w zwiększaniu spójności społecznej poprzez promowanie relacji między różnymi grupami. Kiedy jednostki angażują się w działania i inicjatywy społeczne, tworzą więzi oparte na wspólnych doświadczeniach i celach, przekraczając bariery pochodzenia etnicznego, religii czy statusu społeczno-ekonomicznego.

To poczucie przynależności nie tylko wzmacnia tkankę społeczną, ale także tworzy sieć wsparcia, która poprawia jakość życia wszystkich obywateli. Współpracując na rzecz wspólnych celów, społeczności mogą rozwiązać palące problemy i stworzyć bardziej włączające środowisko dla wszystkich.

Z drugiej strony, skupienie się wyłącznie na wartościach społecznych może zaniedbać prawa i wolności jednostki. Chociaż zbiorowe wysiłki są niezbędne dla postępu społecznego, istnieje ryzyko tłumienia autonomii i wyborów jednostek na rzecz norm grupowych.

Presja społeczna, aby dostosować się do określonych zachowań lub przekonań, może ograniczać ekspresję osobistą i utrudniać uznanie różnorodnych perspektyw w społeczeństwie. Ważne jest, aby znaleźć równowagę między harmonią społeczną a ochroną wolności jednostki, aby zapewnić zdrowe i włączające środowisko społeczne.

Poszanowanie historii ma kluczowe znaczenie dla zachowania dziedzictwa kulturowego i promowania poczucia tożsamości. Kiedy jednostki rozumieją i doceniają swoje historyczne korzenie, rozwijają głębszą więź ze swoim dziedzictwem kulturowym i tradycjami.

Znajomość historii pozwala nie tylko lepiej zrozumieć teraźniejszość, ale także uniknąć powtarzania błędów z przeszłości. Zachowując miejsca historyczne, artefakty i narracje, społeczeństwa mogą zapewnić przyszłym pokoleniom namacalny związek ze swoją przeszłością oraz fundament, na którym mogą budować swoją przyszłość.

Jednak zgodnie z teoriami głoszonymi przez tzw. „unijczyków” (to nowomowa, która ma udowodnić, że są jacyś „obywatele europejscy” gromadzący się pod flagą Unii Europejskiej), nadmierne skupianie się na historii może utrudniać postęp i innowacje, ponieważ zbyt mocno zakotwicza społeczeństwo w przeszłości.

Rozpamiętywanie historycznych krzywd i podziałów może dodatkowo tworzyć bariery dla jedności i postępu, uniemożliwiając społeczeństwu postęp w kierunku bardziej inkluzywnej i dynamicznej przyszłości.

Wedle tychże „postępowców” znalezienie równowagi pomiędzy honorowaniem przeszłości a przyjęciem teraźniejszości jest kluczem do poradzenia sobie ze złożonymi kwestiami szacunku historycznego we współczesnym kontekście.

Dlatego należy wtopić się w tę „brukselską” masę. Nie zadawać pytań o historię. O naród. O przyszłość. Trzeba tylko znaleźć swoje miejsce na szparagowym polu. I mieć nadzieję, że orwellowski Wielki Brat nie dosięgnie nas swoim wszechobecnym okiem…

miroslaw.lisowski@wolnadroga.pl

https://www.youtube.com/@M.S.Lisowski-Zmigrod

Kategoria:
mirek