Portal dwutygodnika
Strona główna W numerze Z prac Rady Nadzorczej PKP S.A.

Poza koleją

Z prac Rady Nadzorczej PKP S.A.

Rada Nadzorcza PKP S.A. sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Jej prace odbywają się przede wszystkim na comiesięcznych zebraniach. Listopadowe posiedzenie było jednym z tych, które można określić jako wielogodzinne, obfitujące w bardzo różne obszerne tematy. Należały do nich między innymi te, które poniżej opisałem.

Kolejowe Zakłady Łączności Sp. z o.o. w Bydgoszczy (KZŁ) działają głównie na krajowym rynku kolejowym oferując m.in.: systemy informacji pasażerskiej (wizualnej i głosowej) na peronach i dworcach zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i PKP S.A., systemy łączności dyspozytorskiej, systemy biletowe stacjonarne oraz mobilne automaty biletowe i parkingowe (parkomaty).

Od 2012 spółka ta jest zależna od PKP Informatyka, która zakupiła 100 proc. udziałów od PKP S.A. Miało to dać większe możliwości rozwoju i ułatwić wejście PKP Informatyka na nowe rynki. Na dzień dzisiejszy PKP S.A chce odkupić wszystkie udziały KZŁ od Informatyki i mieć bezpośredni wpływ na to, co dzieje się w tej spółce.

Obecnie trwa realizacja wspólnych inwestycji PKP S.A. i PKP PLK S.A. na dworcach, w tym projektu „Instalacja Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej”. Planowane jest również wykorzystanie potencjału KZŁ do realizacji innowacyjnego programu ładowania elektrycznych pojazdów (samochodów, skuterów, rowerów) przy dworcach kolejowych. Pilotażowy projekt przygotowuje PKP S.A. na 10 dworcach kolejowych.

Przejęcie KZŁ przez PKP S.A. wpisuje się w strategię konsolidacji spółek kolejowych i dążenie do lepszego nadzoru nad nimi oraz wykorzystania potencjału Grupy PKP.

PKP S.A. posiada wiele nieruchomości o bardzo różnym przeznaczeniu. Wśród nich są tory kolejowe i infrastruktura kolei wąskotorowych (budynki techniczne, dworce, drogi dojazdowe, wiadukty, przepusty i inne).

Takim przykładem jest Ełcka Kolej Wąskotorowa, która została wybudowana w latach 1912-1918. Jest ona pod ochroną konserwatora zabytków w Suwałkach i została wpisana do rejestru zabytków.

Obecnie procedowany jest wniosek Gminy Miasta Ełk o jej przejęcie od PKP S.A., w celu prowadzenia działalności transportowej, służącej wykonywaniu lokalnego transportu zbiorowego przez Muzeum Historyczne w Ełku.

Z punktu widzenia interesów pracowniczych najlepszym rozwiązaniem byłaby sprzedaż wszystkich nieruchomości wchodzących w skład kolei wąskotorowej. Niestety będzie to przekazanie, a nie sprzedaż i na Fundusz Własności Pracowniczych PKP nie przekaże z tej transakcji ani złotówki.

Przez lata nikt chętny na zakup się nie znalazł, aż w końcu Gmina Ełk zdecydowała się reaktywować niszczejącą linię i uruchomić przejazdy koleją wąskotorową dla mieszkańców i turystów.

W ramach wspólnej polityki Grupy PKP zostało wskazanych kilka priorytetowych zagadnień. Jednych z nich jest obszar IT (Technika informatyczna – przetwarzanie informacji). Zgodnie ze Strategią Grupy PKP ten obszar działalności, poprzez zacieśnienie współpracy pomiędzy spółkami, powinien przynieś lepsze efekty finansowe i techniczne. Powinno nastąpić osiągnięcie efektów synergii i standaryzacji, wyeliminowanie dublowania technologii w spółkach Grupy.

Jednym z działań zmierzających do efektywniejszego zarządzania tym obszarem jest decyzja Zarządu PKP S.A. o przeniesieniu z PKP S.A. Biura Teleinformatyki do spółki PKP Informatyka.

Będzie to poprzedzone podpisaniem umowy pomiędzy dwiema spółkami na świadczenie usług teleinformatycznych. Pracownicy biura zostaną przejęci przez PKP Informatyka (siedziba w tym samym budynku przy Al. Jerozolimskich w Warszawie). Wspomniana wyżej umowa oprócz kwestii technicznych i organizacyjnych, zawiera aspekt finansowy (zobowiązanie) i właśnie to zagadnienie było przedmiotem analizy i uchwały Rady Nadzorczej.

Wśród wielu innych spraw, będących przedmiotem obrad Rady Nadzorczej PKP S.A., były m.in.: analiza wyniku finansowego w rozdziale na różne obszary działalności Spółki; analiza obszernego raportu o aktualnym stanie inwestycji dworcowych (realizacja PID); dalsze badanie transakcji bardzo złożonego projektu „Gdynia Międzytorze” prowadzonego przez Spółkę Xcity (udział Zarządu tej spółki); regulamin Zarządu PKP S.A.; bieżące zgody związane z zarządzaniem nieruchomościami (wartościowo przekraczające kompetencje Zarządu); zmiana umowy Fundacji Grupy PKP z jednostką samorządową województwa mazowieckiego pn. „Stacja Muzeum” (dawny skansen kolejowy w Warszawie), dotyczącej jej działalności statutowej; zmiany w Statucie Fundacji „Polska Fundacja Narodowa” (PKP S.A. wchodzi w skład Fundacji).

Henryk Sikora

(autor jest przedstawicielem pracowników PKP S.A. i spółek zależnych w Radzie Nadzorczej PKP S.A.)

Kategoria:
Sikora25