Portal dwutygodnika
Strona główna W numerze Która to już strategia?

Poza koleją

Która to już strategia?

Obecnie w Ministerstwie Infrastruktury trwają prace nad Strategią Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 r.).

Obszerną informację na ten temat strona społeczna otrzymała na zebraniu Zespołu Trójstronnego ds. Kolejnictwa, który odbyło się pod koniec lutego (25.02.2019 r.). Krajową Sekcję Kolejarzy NSZZ „Solidarność” (KSK) reprezentowali: Henryk Grymel – Przewodniczący (współprzewodniczył obradom Zespołu) i Henryk Sikora – członek Prezydium KSK.

Zebrani podkreślili dużą „regularność” spotkań Zespołu, przypominając, że poprzednie posiedzenie odbyło się rok wcześniej. Strona związkowa wyraziła oczekiwanie częstszych spotkań i efektywniejszych prac Zespołu.

Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 r.). obejmuje cały transport w tym kolejowy, morski, lotniczy i ma zastąpić „Strategię dla transportu kolejowego” obecnie obowiązującą od 2013 r.

Nowa Strategia stawia na rozwój innowacyjności, tworzy warunki zwiększenia dostępności do transportu zbiorowego w tym kolejowego, ma tworzyć warunki dla lepszego wydatkowania środków na inwestycje.

Ten obszerny (ok. 150 stron) dokument prezentuje przyjętą przez Rząd wizję rozwoju transportu w określonym horyzoncie czasowym.

Zakłada ona działania nad poprawą bezpieczeństwa (przejazdy kolejowe), rozwój systemów obsługi transportowej mieszkańców w dużych miastach w oparciu o transport szynowy i rozwój kolei aglomeracyjnej.

Strategia uwzględnia oddziaływanie transportu na środowisko naturalne, opierając się o obowiązujące wskaźniki emisyjne obowiązujące w UE. Uwzględnia docelowe zmniejszenie środków finansowych z UE dedykowanych na rozwój transportu kolejowego, tworząc warunki alternatywnych źródeł finansowania, głównie budowy i modernizacji linii kolejowych poprzez tzw. Partnerstwo Publiczno-Prywatne (PPP) i środki budżetowe.

Elementami Strategii będą dotychczasowe programy strategiczne przyjęte przez Radę Ministrów dla poszczególnych rodzajów transportu. Dla kolei są to m.in.: Program utrzymaniowy, Program Budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego i Program Inwestycji Dworcowych.

Po przyjęciu przez Radę Ministrów Strategia ma być monitorowana i podlegać okresowej ocenie.

Innymi tematami zgłoszonymi przez stronę związkową (w tym przedstawicieli KSK) były sprawy przebiegu prac nad projektami:

  • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji (KSK pismem z dnia 13.02.2019 r. zażądała wykreślenia zapisów, które nakazują dyżurnemu ruchu obowiązek zatrzymania pociągu przed semaforem wjazdowym lub wcześniejsze poinformowanie maszynisty o wjeździe na tor niebędący przedłużeniem toru szlakowego i konieczności zmniejszenia prędkości);
  • Zmiany Rozporządzenia w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych (chodzi o przywrócenie stanowiska „zwrotniczy”);
  • Rozporządzenia w sprawie świadectwa maszynisty (brak regulacji w celu uzyskania nowego świadectwa);
  • Ustawy o czasie pracy maszynistów (jest na etapie ustalania założeń do ustawy).

Henryk Sikora

Kategoria:
Sikora