"SEMAFOR": podjęliśmy próbę przekazywania na łamach "Semafora" informacji i wiadomości, które mamy nadzieję zainteresują naszych czytelników; informacji których nie znajdziecie na łamach oficjalnych dzienników....

WOLNA DROGA: Choć poszukiwanie prostych rozwiązań jest osadzone głęboko w podświadomości, a nieskomplikowany obraz rzeczywistości jest wygodny, nie zmusza do choćby chwilowej zadumy, do uświadomienia prawdy o traconym wpływie na własne losy, na otaczający świat - od poszukiwania prawdy nikt nas nie zwolni.

 
Piątek, 19 stycznia 2018 r.
Imieniny obchodzą: Marta, Henryk, Mariusz
 
Sąd Najwyższy
Po wielu miesiącach dyskusji Pan Prezydent podpisał ustawę z 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym, której projekt sam złożył do Sejmu. Zmiany w sądownictwie budziły od miesięcy zainteresowanie mediów i opinii publicznej, a także sporo emocji, również ze strony osób, które o roli Sądu Najwyższego w systemie ochrony prawnej mogły jeszcze niedawno mieć bardzo ogólne pojęcie.

W trójpodziale władz Sądowi Najwyższemu przypadła rola organu władzy sądowniczej, powołanego do sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez zapewnienie zgodności z prawem i jednolitości orzecznictwa sądów powszechnych i wojskowych, przez rozpoznawanie środków odwoławczych oraz przez podejmowanie uchwał rozstrzygających zagadnienia prawne. Do Sądu Najwyższego należy również kontrola nadzwyczajna prawomocnych orzeczeń sądowych w celu zapewnienia praworządności i sprawiedliwości społecznej, dokonywana poprzez rozpoznawanie skarg nadzwyczajnych.
Sąd ten zajmie się także rozpatrywaniem spraw dyscyplinarnych i protestów wyborczych, stwierdzaniem ważności wyborów do Sejmu i Senatu, Prezydenta, do Parlamentu Europejskiego oraz rozpoznawaniem protestów przeciwko ważności referendów ogólnokrajowych, konstytucyjnych i stwierdzaniem ich ważności.
Do kompetencji SN należy ponadto m.in. opiniowanie projektów ustaw i innych aktów normatywnych, na podstawie których orzekają i funkcjonują sądy, a także innych projektów ustaw w zakresie, w jakim mają one wpływ na sprawy należące do właściwości Sądu Najwyższego.
Sąd Najwyższy, mający siedzibę w Warszawie, ma dzielić się na pięć Izb: Cywilną, Karną, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Dyscyplinarną.
Do właściwości Izby Cywilnej należą sprawy z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, rodzinnego i opiekuńczego, a także sprawy dotyczące rejestracji przedsiębiorców i zastawów. Do Izby Karnej należą sprawy rozpoznawane na podstawie Kodeksów: postępowania karnego, karnego skarbowego i postępowania w sprawach o wykroczenia. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych zajmie się sprawami z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, a także roszczeniami twórców wynalazków, wzorów użytkowych i przemysłowych oraz topografii układów scalonych - o wynagrodzenie. Do właściwości Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych należeć mają: rozpatrywanie skarg nadzwyczajnych, rozpoznawanie protestów wyborczych i protestów przeciwko ważności referendów ogólnokrajowych i konstytucyjnych oraz stwierdzanie ważności wyborów i referendum, inne sprawy z zakresu prawa publicznego, w tym sprawy z zakresu ochrony konkurencji, regulacji energetyki, telekomunikacji i transportu kolejowego oraz sprawy, w których złożono odwołanie od decyzji Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a także skargi dotyczące przewlekłości postępowania przed sądami powszechnymi i wojskowymi oraz Sądem Najwyższym. Ostatnia z Izb, Dyscyplinarna, zajmie się sprawami dyscyplinarnymi sędziów, adwokatów, radców prawnych i notariuszy.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej określi regulamin Sądu Najwyższego, w którym ustali liczbę stanowisk sędziego SN nie mniejszą niż 120.
Organami Sądu Najwyższego będą: Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, Prezesi (Izb) Sądu Najwyższego, Zgromadzenie Ogólne Sędziów SN, zgromadzenia poszczególnych izb oraz Kolegium SN.
Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego będzie powoływany przez Prezydenta na sześcioletnią kadencję spośród 5 kandydatów wybranych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego i może zostać ponownie powołany tylko raz.
Sędziów Sądu Najwyższego powoływać będzie Prezydent na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa spośród osób nieskazitelnego charakteru o wykształceniu i doświadczeniu prawniczym.
Przy powołaniu sędzia złoży ślubowanie wobec Prezydenta według następującej roty:
„Ślubuję uroczyście jako sędzia Sądu Najwyższego służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, stać na straży prawa i praworządności, obowiązki sędziego wypełniać sumiennie, sprawiedliwość wymierzać zgodnie z przepisami prawa i zasadami słuszności, bezstronnie, według mego sumienia, dochować tajemnicy prawnie chronionej, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości”. Składający ślubowanie może dodać na końcu zwrot: „Tak mi dopomóż Bóg”.
Sędzia SN nie może pozostawać w innym stosunku służbowym lub podejmować dodatkowego zatrudnienia, z wyjątkiem zatrudnienia w charakterze pracownika naukowo-dydaktycznego, dydaktycznego lub naukowego u jednego pracodawcy, w łącznym wymiarze nieprzekraczającym pełnego wymiaru czasu pracy, o ile nie utrudnia to pełnienia obowiązków sędziego.
Sędzia nie może też podejmować innego zajęcia, o charakterze zarobkowym lub niezarobkowym, które utrudniałoby pełnienie przez niego obowiązków sędziego Sądu Najwyższego, uchybiałoby godności urzędu lub mogłoby podważać zaufanie do jego bezstronności lub niezawisłości. Ograniczenia są uzasadnione faktem, iż Sąd Najwyższy jest jedną z najważniejszych instytucji Państwa, a kompetencje moralne i intelektualne jego sędziów są nie mniej ważne, niż analogiczne kompetencje polityków pełniących kluczowe role w kraju.
Piotr Świątecki


  Komentarze 2
  Dodaj swój komentarz
~
Copyright "Wolna Droga"
[X]
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.