"SEMAFOR": podjęliśmy próbę przekazywania na łamach "Semafora" informacji i wiadomości, które mamy nadzieję zainteresują naszych czytelników; informacji których nie znajdziecie na łamach oficjalnych dzienników....

WOLNA DROGA: Choć poszukiwanie prostych rozwiązań jest osadzone głęboko w podświadomości, a nieskomplikowany obraz rzeczywistości jest wygodny, nie zmusza do choćby chwilowej zadumy, do uświadomienia prawdy o traconym wpływie na własne losy, na otaczający świat - od poszukiwania prawdy nikt nas nie zwolni.

 
Wtorek, 20 lutego 2018 r.
Imieniny obchodzą: Leon, Ludmiła, Eustachy
 
KZN
Tytuł może być mylący. Nie będzie dziś mowy w „Kolei na prawo” o Kolejowych Zakładach Nawierzchniowych. Tekst ten jest bowiem poświęcony Krajowemu Zasobowi Nieruchomości, utworzonemu ustawą z 20 lipca br. o Krajowym Zasobie Nieruchomości. Zasób ten ustawodawca określa skrótem KZN.
KZN jest tworzony w celu wykonania obowiązków, nałożonych na władze publiczne przez art. 5 i 75 Konstytucji. To obowiązek prowadzenia przez władze publiczne polityki sprzyjającej zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych obywateli oraz obowiązek kierowania się zasadą zrównoważonego rozwoju.
Celem przyjęcia ustawy jest również wprowadzenie instrumentów zwiększających dostępność mieszkań i kształtowanie stabilnych ram finansowania budownictwa mieszkaniowego.


Ustawa o KZN – co należy odnotować – nowelizuje m.in. ustawę z 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”; nowelizacja polega na umożliwieniu przekazywania nieruchomości PKP do Zasobu. Ustawa z 20.07.2017 r. tworzy Zasób Nieruchomości, którym gospodaruje państwowa osoba prawna – Krajowy Zasób Nieruchomości, z siedzibą w mieście stołecznym Warszawie, działający na podstawie omawianej ustawy i statutu.
Skarb Państwa powierzy KZN wykonywanie prawa własności i innych praw rzeczowych na jego rzecz w stosunku do posiadanego przezeń mienia. KZN, obejmując we władanie powierzone składniki mienia Skarbu Państwa, wykonuje we własnym imieniu prawa i obowiązki z nimi związane w stosunku do osób trzecich, jak również we własnym imieniu wykonuje związane z tymi składnikami obowiązki publicznoprawne.
Do zadań KZN należy m.in. tworzenie warunków do zwiększania dostępności mieszkań, w szczególności przez wykorzystywanie nieruchomości wchodzących w skład Zasobu do realizacji inwestycji mieszkaniowych i mieszkań o czynszu normowanym; podejmowanie działań w celu realizacji, na nieruchomościach wchodzących w skład Zasobu, inwestycji mieszkaniowych; tworzenie warunków ułatwiających powstawanie mieszkań socjalnych lub współfinansowanie powstawania takich mieszkań oraz tworzenie warunków do poprawy funkcjonowania społecznego budownictwa czynszowego.
Ustawa z 20.07.2017 r. określa zasady kwalifikowania i przekazywania do Krajowego Zasobu - nieruchomości, w tym budynkowych i lokalowych, które stanowią przedmiot własności lub użytkowania wieczystego Skarbu Państwa.
Wskazane w ustawie organy mają prowadzić wykazy nieruchomości Skarbu Państwa, którymi gospodarują, położonych w granicach gmin miejskich, miast w gminach miejsko-wiejskich, delegatur i dzielnic gmin miejskich - albo poza tymi granicami, jeżeli przeznaczenie tych nieruchomości ustalone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub wynikające z funkcji terenu określonej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy umożliwia ich zagospodarowanie na potrzeby inwestycji mieszkaniowych.
Ustawa zobowiązuje do prowadzenia takich wykazów starostów i prezydentów miast na prawach powiatu wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Prezesa Agencji Mienia Wojskowego oraz Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.
Organ sporządzający wykaz oznacza w nim nieruchomości, których przekazanie KZN może znacząco utrudnić realizację jego ustawowych zadań lub w jego ocenie jest niezasadne.
Nieruchomości wchodzące w skład Zasobu mogą być przedmiotem umów o oddanie w użytkowanie wieczyste; sprzedaży; nieodpłatnego przekazania jednostce samorządu terytorialnego lub wniesienia, jako aportu, do spółki celowej z udziałem jednostki samorządu terytorialnego albo zamiany.
KZN będzie organizować przetargi na zawarcie umowy o oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości z zasobu z przeznaczeniem na budowę na nich mieszkań na wynajem.
W warunkach przetargowych będą m.in. określone wymagania dotyczące lokalnych form architektonicznych, dostępu do obiektów świadczących usługi społeczne, w tym obiektów opieki nad dzieckiem do lat 3, przedszkoli, szkół, placówek podstawowych usług handlowych, gastronomicznych, podstawowych urządzeń wypoczynku obejmujących urządzone parki lub tereny zieleni, tereny z przeznaczeniem na zabawy dzieci, wymagania w zakresie dostępu do miejsc parkingowych, wind, dostępności dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się, niewidomych lub niedowidzących, głuchych lub niedosłyszących, wymagania dotyczące rodzajów materiałów budowlanych i rozwiązań architektonicznych.
Kryteria oceny ofert składanych w tych przetargach obejmą m.in. wysokość stawki procentowej pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego oraz wysokość czynszu normowanego, tj. uwzględniającego cenę nieruchomości, koszt budowy, wartość odtworzeniową (odniesione do metra kwadratowego nieruchomości) oraz średnie miesięczne wynagrodzenie, koszty administracyjne i rozsądny dochód operatora mieszkaniowego.
Rząd będzie corocznie określał maksymalny czynsz normowany dla najmu bez opcji i z opcją.
Najem z opcją oznacza umowę najmu o czynszu normowanym związaną z prawem najemcy do nabycia prawa własności mieszkania. Najem bez opcji – umowę najmu o czynszu normowanym niezwiązaną z prawem najemcy do nabycia prawa własności mieszkania.
Piotr Świątecki


  Komentarze 2
  Dodaj swój komentarz
~
Copyright "Wolna Droga"
[X]
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.