"SEMAFOR": podjęliśmy próbę przekazywania na łamach "Semafora" informacji i wiadomości, które mamy nadzieję zainteresują naszych czytelników; informacji których nie znajdziecie na łamach oficjalnych dzienników....

WOLNA DROGA: Choć poszukiwanie prostych rozwiązań jest osadzone głęboko w podświadomości, a nieskomplikowany obraz rzeczywistości jest wygodny, nie zmusza do choćby chwilowej zadumy, do uświadomienia prawdy o traconym wpływie na własne losy, na otaczający świat - od poszukiwania prawdy nikt nas nie zwolni.

 
Czwartek, 24 stycznia 2019 r.
Imieniny obchodzą: Felicja, Rafał, Tymoteusz
 
Przewozy Regionalne - konflikt
[ 0000-00-00 ]
Eskalacja napięcia w spółce „Przewozy Regionalne” – wybrane dokumenty.

Protokół z mediacji sporu zbiorowego pomiędzy Zarządem „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. a Konfederacją Kolejowych Związków Zawodowych, Sekcją Krajową Kolejarzy NSZZ „Solidarność", Federacją Związków Zawodowych Pracowników PKP w sprawie żądania w/w Związków Zawodowych przedstawionego w piśmie bez numeru z dnia 27 listopada 2012 r.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Stron oraz mediator - zgodnie z załączoną listą obecności.
Stanowisko Zarządu „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. - Podtrzymuje dotychczasowe stanowisko.
Stanowisko Strony Związkowej - Podtrzymuje dotychczasowe stanowisko i oświadcza, że nie zakończenie mediacji w terminie do 30 sierpnia 2013 r. będzie podstawą do sporządzenia protokołu rozbieżności.

Ustalenia:
Strony ustalają, że przedłużają termin zakończenia mediacji sporu zbiorowego do 30 sierpnia 2013 r. Kolejne spotkanie odbędzie się w dniu 9 lipca 2013 r. o godz. 11.00 w Warszawie.
Warszawa, 26 czerwca 2013 r.

●●●

Protokół ze spotkania w ramach sporu zbiorowego Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych z Zarządem „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. i współdziałających w ramach sporu zbiorowego organizacji związkowych.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Stron sporu oraz przedstawiciele Związków Zawodowych - zgodnie z załączoną listą obecności.
Podczas spotkania strony przedstawiły następujące stanowiska:

Stanowisko Zarządu „Przewozy Regionalne” sp. z o.o.
Mając na uwadze zapisy zawarte w Protokole ze spotkania w ramach sporu zbiorowego Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych z Zarządem „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. i współdziałających w ramach sporu zbiorowego organizacji związkowych, które odbyło się w dniu 24 sierpnia 2011 r. Zarząd, po przedstawieniu przewidywanego wpływu podwyżek wynagrodzenia zasadniczego na wynik finansowy 2013 roku, przedstawia następujące stanowisko:
Kwestia decyzji o możliwości podwyżki wynagrodzenia zasadniczego w Spółce u pracodawców w niej działających, znajduje uzasadnienie po analizie skutku jej wdrożenia na wynik finansowy Spółki za 2013 r. oraz na składniki kalkulacyjne wykorzystywane w przetargach na realizację usług publicznych w zakresie kolejowych regionalnych i międzywojewódzkich przewozów pasażerskich w kolejnym roku - 2014 i w latach następnych.
Proponuje się podjęcie decyzji po analizie I półrocza 2013 roku i nie później niż do dnia 15 września 2013 roku.
Zarząd proponuje rozważenie możliwości ewentualnego zrekompensowania nie wdrożenia podwyżek wynagrodzenia zasadniczego w 2013 roku poprzez ewentualne jednorazowe zwiększenie gratyfikacji z okazji Święta Kolejarza w 2013 roku.
Kwota zostanie ustalona nie później niż do 15 września 2013 roku.
Zarząd proponuje przedłużenie obowiązywania zapisu §7 ust. 8 Porozumienia dot. zasad wdrożenia Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników zatrudnionych przez pracodawców działających w „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. zawartego w dniu 21 maja 2012 r.
W/w zapis, dotyczący przeprowadzania waloryzacji tzw. premii ZUZP, obowiązywałby do czasu wdrożenia najbliższej podwyżki wynagrodzenia zasadniczego u danego pracodawcy w Spółce.
Zarząd proponuje, aby decyzje o wdrożeniu podwyżek wynagrodzenia zasadniczego podejmował pracodawca działający w Spółce po zachowaniu obowiązujących zasad współdziałania z partnerami społecznymi, mając na uwadze i uwzględniając m.in. sytuację zatrudnieniową, koszty zatrudnienia i ich wpływ na utrzymanie pozycji zakładu na rynku - co najmniej na niezmienionym poziomie, wpływ podwyżek na wynik finansowy zakładu i ewentualny skutek rozstrzygnięcia przetargu przez Samorząd Województwa.

Wspólne Stanowisko Strony Związkowej:
Podtrzymuje żądanie dot. wdrożenia podwyżek wynagrodzeń w wysokości 30 zł na jednego pracownika zgodnie z Protokołem z dnia 24 sierpnia 2011 r. oraz nie przyjmuje stanowiska Zarządu. Strona związkowa źródło sfinansowania podwyżek widzi w umowach zawartych przez Spółkę a które mogą być wypowiedziane takich jak m.in. dot. obsługi prawnej, kontroli biletów.

Ustalenia końcowe:

Kolejne spotkanie odbędzie się nie później niż do 15 września 2013 r. w terminie ustalonym w trybie roboczym.
Warszawa, 26 czerwca 2013 r.

●●●

Protokół Rozbieżności
spisany dnia 25 lipca 2013 roku w ramach rokowań sporu zbiorowego pomiędzy związkami zawodowymi działającymi w Kujawsko-Pomorskim Zakładzie Przewozów Regionalnych w Bydgoszczy a dyrekcją Zakładu wszczętego pismem z dnia 26.06.2013 r.

Stanowisko pracodawcy:
W związku z pismami złożonymi przez związki zawodowe dotyczącymi żądania utrzymania wszystkich miejsc pracy, po dokonanej szczegółowej analizie i w związku z koniecznością dostosowania zatrudnienia do wielkości zakładanej pracy od 15 grudnia 2013 roku z powodu negatywnie rozstrzygniętego przetargu dla nas na pakiet A i B, Dyrektor Waldemar Bachmatiuk oświadczył, że podtrzymuje stanowisko, że nie ma możliwości utrzymania wszystkich miejsc pracy, gdyż usługi na w/w pakiety świadczyć będzie Arriva RP spółka z o.o.

Stanowisko strony związkowej:
Strona związkowa podtrzymuje żądanie przedstawienia przez Dyrekcję Zakładu programu utrzymania miejsc pracy dla wszystkich pracowników Kujawsko-Pomorskiego Zakładu Przewozów Regionalnych w Bydgoszczy po przejęciu przewozów w województwie Kujawsko- Pomorskim od grudnia 2013 r. przez spółkę Arriva RP.

W związku z brakiem możliwości porozumienia w ramach rokowań sporu zbiorowego strony spisują niniejszy protokół rozbieżności i zgodnie z art. 10 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych z dnia 21.05.1991 r. deklarują podjęcie dalszych mediacji sporu zbiorowego z udziałem mediatora.
Strona związkowa wyraża zgodę na wyznaczenie osoby mediatora przez pracodawcę. Termin spotkania mediacyjnego zostanie ustalony między stronami w trybie roboczym jednak nie później niż do 14.08.2013 r.

●●●

Pan Ryszard Kuć
Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny Spółki „Przewozy Regionalne” Sp. z o.o.


W związku z informacją przekazaną przez Pana Prezesa na spotkaniu ze związkami zawodowymi w dniu 21.06.2013 r. o zamiarze zmian w strukturze Spółki „Przewozy Regionalne”, a także zagrożeniom wynikającym z przejmowania pracy przewozowej od spółki „Przewozy Regionalne” przez inne podmioty, co w konsekwencji bezpośrednio zagraża utratą miejsc pracy, niżej podpisane związki zawodowe wszczynają z dniem 26.06.2013 r. dialog społeczny w sprawie zawarcia Paktu Gwarancji Pracowniczych dla pracowników spółki „Przewozy Regionalne” na okoliczność zmian strukturalno-organizacyjnych w przewozach regionalnych Polsce.
Informujemy, że zgodnie z Porozumieniem zawartym w dniu 21.05.2012 r. w sprawie zasad współpracy i wzajemnych zobowiązań pomiędzy „Przewozami Regionalnymi” i Związkami Zawodowymi oczekujemy zawarcia porozumienia w sprawie Paktu Gwarancji Pracowniczych w terminie do 26.07.2013 r.
Informujemy, że brak porozumienia w wyżej wskazanym terminie spowoduje wysunięcie żądań związków zawodowych w trybie Ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.
Warszawa, 26.06.2013 r.

●●●

Pan Ryszard Kuć
Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny Spółki „Przewozy Regionalne” Sp. z o.o.


W związku z niepodjęciem dialogu społecznego wszczętego pismem z dnia 26 czerwca 2013 r. - wynikającego z porozumienia zawartego w dniu 21 maja 2012 r. w sprawie zasad współpracy i wzajemnych zobowiązań pomiędzy „Przewozami Regionalnymi” i związkami zawodowymi - w związku z upływem terminów wskazanych w w/w Porozumieniu, z dniem 26 lipca 2013 r. dialog społeczny został zakończony bez spełnienia naszych postulatów.
   W związku z powyższym w trybie Art. 1 Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz. U. z 1991r. Nr 55, poz.236 z późn. zm.) żądamy zawarcia Paktu Gwarancji Pracowniczych dla pracowników Spółki „Przewozy Regionalne” na okoliczność ewentualnych zmian strukturalno-organizacyjnych w Spółce oraz przejmowaniem kolejowych przewozów regionalnych w różnych regionach Polski przez innych przewoźników. Pakt Gwarancji winien zawierać, co najmniej 10-letnią gwarancję zatrudnienia dla wszystkich pracowników Spółki „Przewozy Regionalne” z uwzględnieniem zasad zatrudnienia opisanych w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy dla pracowników Spółki „Przewozy Regionalne” Sp. z o.o.
   Zgodnie z Art. 7 ust. l Ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych nieuwzględnienie naszych żądań w terminie do 31.07.2013 r. skutkować będzie wszczęciem sporu zbiorowego. Jednocześnie informujemy, że w przypadku zaistnienia sporu zbiorowego zgodnie z Art. 8 w/w Ustawy pracodawca ma obowiązek o tym fakcie powiadomić właściwego Inspektora Pracy, a także niezwłocznie podjąć rokowania w celu rozwiązania sporu. Związki zawodowe uprzedzają, że w razie nieuwzględnienia wysuniętych żądań zostanie ogłoszony strajk.
Warszawa, 29.07.2013 r.

●●●

Szanowni Państwo

Odpowiadając na Państwa pismo z dnia 29.07.2013 r. dotyczące podjęcia rozmów w sprawie zawarcia Paktu Gwarancji Pracowniczych dla pracowników „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. oświadczam, że Spółka będzie realizowała wobec partnerów społecznych zobowiązania w sprawach wymaganych ogólnie obowiązującymi przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi Spółki.
Jak wskazano w piśmie do Państwa z dnia 17 lipca br. z chwilą zaistnienia zdarzeń, potwierdzonych decyzjami właściwych organów statutowych Spółki, zostaną wdrożone procedury, do których zobowiązują nas przyjęte uregulowania.
Sygnalizowane kwestie ewentualnych zmian strukturalno-organizacyjnych są procesem nie zakończonym. W założeniach nie są brane pod uwagę rozwiązania negatywnie wpływające na obwiązujące u pracodawców stosunki pracy z zatrudnionymi pracownikami.
Mając powyższe na uwadze nie istnieje przyczyna włączania partnerów społecznych do podjęcia dialogu społecznego. Proces opiniowania zostanie niezwłocznie wdrożony z chwilą podjęcia decyzji przez właściwe organy Spółki.
W tym miejscu podkreślam, że m.in. trudna sytuacja finansowa Spółki, utrzymanie jej pozycji na rynku, determinują podejmowane decyzje. Jesteśmy przewoźnikiem, który na rynku kolejowych przewozów pasażerskich funkcjonuje w oparciu o zawarte umowy z organizatorem przewozów - Samorządami Województw.
Dotychczasowe doświadczenia m.in. wynikające z prowadzonej działalności i analizy ekonomicznej sytuacji na rynku, jednoznacznie wskazują, że ani jako przewoźnik, ani właściciel i zamawiający usługę, nie mają obiektywnych możliwości podjęcia zobowiązania się do utrzymywania w dłuższej perspektywie czasu poziomu realizowanych zadań i niezbędnego w tym zakresie zatrudnienia.
Wyrażam dobrą wolę w utrzymaniu konstruktywnych relacji z partnerami społecznymi.
Ponownie podkreślam, że Państwa wystąpienia są dla mnie bardzo cenne i jako wyraz opinii pracowników biorę pod uwagę przy podejmowaniu decyzji, a Państwa prawa będą respektowane.
Na spotkaniu w dniu 8 sierpnia br., na które zostaliście Państwo zaproszeni przedstawię aktualny stan Spółki.
Warszawa, dnia 31.07.2013 r.

Ryszard Kuć
Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny Spółki „Przewozy Regionalne” Sp. z o.o.

●●●
Na oryginałach poszczególnych dokumentów znajdują się podpisy szefów central związkowych, mediatora oraz Prezesa Zarządu - Dyrektora Generalnego Spółki Przewozy Regionalne Sp. z o.o. (aw)
fot.wikipedia, J.Nowacki/SolkolArt
Copyright "Wolna Droga"
[X]
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.